Sabbath 9/25/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Cuộc Chiến Trong Hậu Trường