Sabbath 1/12/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Đức Thánh Linh Và Phục Hưng" 

 

Lời chứng của bà Nguyễn Linh  

Nhạc: "Tình Ca Tri Ân" bà Nguyễn Ngọc Hiển hát  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:"Holy Spirit And Revival"