Sabbath 1/26/13

Bài chia xẻ của Phạm Lương Minh: "Khi Chúa Gọi"   

Nhạc: "Great Is Thy Faithfulness" Jessica Trịnh và Hưng Võ hát   

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Phạm Lương Minh: "When God Calls"