Sabbath 1/5/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Phục Hưng Và Cầu Nguyện"  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Prayer And Revival"