Sabbath 10/12/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ"  

Lời chứng của Phillip Pitcher, Ngọc Liên thông dịch   

Nhạc: "Hằng Mơ Đất Ấy", Kezia & Rachel trình bày

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/9lAUWThYxbI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Honor Mother and Father"