Sabbath 10/19/13

Bài chia xẻ của Nguyễn Đình Phụng: "Đừng Nản Lòng"  

Lời chứng của Nguyễn Đình Lân 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/bprOdafwOU4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc: "Anh Định Kỹ Chưa", Uông Việt Hà trình bày 

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/t4eJuwCxVkE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Nguyễn Đình Phụng: "Bringing the Fire"