Sabbath 10/31/09

Bài chia xẻ của Trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên: Dầu Đường Lắm Khó Khăn