Sabbath 10/8/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Phục Hồi Mười Điều Răn