Sabbath 11/19/11

Bài chia xẻ của Mục sư Martin Kim: Đời Sống Mật Thiết Với Chúa   

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch.

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Martin Kim: Always Say A Prayer 

Click vào English Sermon để nghe những bài giảng Bồi Linh của Mục sư Martin Kim (in English) Thứ Sáu 11/18/11, Thứ Bảy 11/19/11