Sabbath 11/22/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh : "Trung Tín Trong Việc Nhỏ"  


Lời làm chứng của Ben Tom
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/G7m8YbKg8z8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc: "Lúc Chúa Sống Trên Trần", Lê Kiều Mỹ hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pR4i0y2hTdc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>