Sabbath 11/29/14
Bài chia sẻ của Hưng Võ: "Vũ Khí Bí Mật Của Chúa"  
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch