Sabbath 11/30/13

Đôi lời từ Giáo Hạt Nam California qua Elder Samuel Lee:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/I1dd4s7R2lo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc:

"Let All Things Now Living", Thiếu nhi El Monte

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hXlCYClod-Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Tạ Ơn Chúa", Trường Việt ngữ

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/S6vzh6uhv4Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"My Tribute", Lê Hoàng Yến

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/NsgCQnXIKSo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ Tạ Ơn 2013: "Sứ Mệnh Bất Khả Thi?" 

John Huỳnh thông dịch.