Sabbath 12/1/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Chẳng Nghi Ngờ Sự Dữ" 

 

Lời chứng của Vương Đoàn  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Does Not Keep Record"