Sabbath 12/13/14
Bài chia sẻ của Elder James Chanla Dok: "Tấm Lòng Tuyệt Vời"  
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch.


Nhạc: "Your Hands" Jeanette Dok hát