sabbath 12/14/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Sự Cuối Cùng Của Sa-tan" 

Lời chứng của cô Xuân Lan 

Nhạc: "Chúa Chết Vì Ta", Lâm Phước Thiện trình bày