Sabbath 12/29/12

Bài giảng cuối năm của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Vui Trong Lẽ Thật" 

 

Lời chứng của Nguyễn Thị Ngọc Liên