Sabbath 12/8/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:" Tình Yêu Thương Chẳng Vui Về Điều Không Công Bình"   

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:" Love Does Not Rejoice In Iniquity"