Sabbath 2/16/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:"Tình Yêu Thương Dung Thứ Mọi Sự"  

Lời chứng của Ông Nguyễn Minh Trí  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:"Love Bears All Things"