Sabbath 2/2/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Ba Đặc Điểm Của Lễ Tiệc Thánh"  

Lễ Tiệc Thánh

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh : "Three Perspectives On The Lord's Supper"