Sabbath 2/23/13

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Hãy Nói Lời Lành"   

Lời chứng của bà Lâm Phước Nghĩa   

Nhạc: "Chúa Luôn Khuyên Nài", Lê Kiều Mỹ hát  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Jessica Trịnh: "Following The Cross"