Sabbath 2/28/15
Bài chia sẻ của Laufili Manu: "Khi Khe Nước Đã Khô"   
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch


Nhạc:
"Why", Thanh Niên La Sierra Academy                  
"Corner Stone", Thanh Niên La Sierra Academy    
"Further Along", Thanh Niên La Sierra Academy