Sabbath 3/1/14

Bài chia xẻ của giáo sư Prakash Rajendran: "Chương Trình Bảo Vệ Của Chúa"  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch.

Lời chứng của Lê Kiều Mỹ

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PhOpL79Z9yo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>)