Sabbath 3/5/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Đón Chờ Đấng Cứu Rỗi  

Lễ Tiệc Thánh