Sabbath 4/13/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Nín Chịu Mọi Sự "  

Nhạc:

"Lo Gì", Bà Bùi Thiên Nhượng hát  

Lời chứng của Hung Vo, Tuyết Nguyễn thông dịch  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Endures All Things"