Sabbath 4/5/14

Bài giảng của Mục sư Nguuyễn Khắc Vinh : "Tìm Những Gì Vĩnh Cửu" 

Bài giảng trong chương trình truyền giảng tối thứ Báy 4/5/14: "Linh Hồn Đi Về Đâu?"  

 

Nhạc: " Hãy Kể Tôi Tường", Trịnh Tùng hát

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/rlAwduy4970?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng trong chương trình truyền giảng tối thứ Báy 4/5/14: "Linh Hồn Đi Về Đâu?"