Sabbath 5/10/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong dip lễ Mother's Day 2014: "Tạ Ơn Đấng Sinh Thành"   


<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/KS4G-JahVK8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Mẹ Cha Dấu Yêu"' Nguyễn Đình Phụng hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/qFLXmez6JBM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Lời Khẩn Mẹ Hiền"' Lê Kiều Mỹ hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/bOaFYx7vVWM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>