Sabbath 5/5/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh 

Lễ Tiệc Thánh

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: A Deeper Look At The Communion