Sabbath 6/14/14
Bài chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Người Cha Không Hỗ Thẹn"   
Ngọc Liên thông dịch