Sabbath 6/23/12

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Hướng Dẫn Và Dắt Dìu" 

Nhạc:

"Chúa Hỡi Xin Nắm Tay", Trịnh Tùng hát    

 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Vương Đoàn: The Vow