Sabbabth 6/30/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Ngọn Hải Đăng