Sabbath 6/9/12

Bài chia xẻ của Mục sư Larry Caviness: Nguồn Nước Chữa Lành 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

Lời chia xẻ của Mục sư Lê Công Giáo: Lịch sử Hội Thánh El Monte 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

Lời chia xẻ của Mục sư Nguyễn Khắ Vinh: Viễn Tượng Hội Thánh 

Mục sư Lê Công Giáo thông dịch

 

Nhạc:

"Phụng Sự", trình bày bởi Trương Công Khả  

"Above All", trình bày bởi Hoàng Yến 

"Ngợi Danh Giê-Hô Va", trình bày bởi Ca Đoàn El Monte