Sabbath 7/11/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Thần Tượng