Sabbath 7/14/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Cuộc Sống Nếu Không Có Tình Yêu Thương" 

Đôi lời làm chứng của ông Trịnh Tùng 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Life Without Love"