Sabbath 7/20/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tôi Sẽ Ở Nhà Đức Giê-hô-va"  

Lời chứng của Minh Pham Merideth 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Goodness and Mercy"