Sabbath 7/7/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chớ Tham Lam  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: The Tenth Commandment  

Nhạc: "Lắng Nghe Tiếng Chúa", Nguyễn Ngọc Hiển hát