Sabbath 8/18/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:" Sự Sống Trong Dòng Huyết" 

Lễ Tiệc Thánh

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Life Is In The Blood"