Sabbath 8/2/14
Bài chia sẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Ý Chúa Được Nên"