Sabbath 8/24/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Cãi Lẫy Trong Bàn Tiệc Thánh" 

Lễ Tiệc Thánh