Sabbath 8/31/13

Bài chia xẻ của David Quách: "Có Thật Vậy Không?" 

Ngọc Liên thông dịch

 

Nhạc: "He'll Do It Again", Hoàng Yến trình bày

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/mnGojK4Oz4A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>