Sabbath 8/4/12

Bài chia xẻ của ông Văn Phú Hòa: "Chúa Sống Trong Tôi" 

Lời chứng của ông Đàm Truyền Y Khôi  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Jessica Trịnh: "Bypassing the Blessing"