Sabbath 8/9/14
Bài chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí: "Chúa Ở Đâu Khi Chúng Ta Tổn Thương?"   


Lời chứng của Trương Thế Anh:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/xix8COcUd4k?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>