Sabbath 9/1/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tình Yêu Chẳng Ghen Tị  

Lời chứng của Phillip Pitcher  

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong phiên nhóm thanh niên (in English): Love Does Not Envy