Sabbath 9/14/13

Bài chia xẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Trách Nhiệm Người Cha Trong Gia Đình"   

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Responsibilities of a Godly Father"  

Lời chứng của Cô Uông Việt Hà:

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/BUOddbfvNVg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>