Sabbath 9/27/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Hãy thoả Lòng"  

Lời chứng của ông Đào Thanh Khiết     
Nhạc: "Con Đường Chúa Đã Đi Qua", Liên Phạm hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-CeVWWgJSqo?rel=0&controls=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>