Sabbath 9/6/14
Bài gỉảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Một Ước Mơ"  


Lời chứng của Nguyễn Trác Uyên   
Nhạc "I Will Never Leave You" Hoàng yến hát