Sabbath 9/7/13

Bài chia xẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Xây Dựng Gia Đình" 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Roles of the Family"