Sabbath 1/2/10

Bài chia xẻ của Trưởng lão Lê Toàn Minh: Cương Quyết Đầu Năm