Chúc Mừng Các Vị Được Báp-têm - Congratulation on Baptism

Ngày Sabbath, 6 tháng 6, Hội Thánh El Monte sẽ tổ chức lễ chúc mừng các vị đã được làm báp-têm vào chương trình truyển giảng, Revelation Speaks Peace. Tất cả là có 9 người làm báp-têm: Tào Lệ Hà, Nguyễn Phụng, Võ Văn Hưng, Timothy Nguyễn Đức Toàn, Trịnh Jennifer, Phạm Jacqueline, Lê Matthew, Nguyễn Dũng, và Nguyễn Hoa.

This Sabbath, June 6th, the El Monte Church will  have celebration for  those who baptized during the Revelation Speaks Peace evangelistic meetings. There were 9 people baptized and join our church: Ha Le Tao, Phung Nguyen, Hung Vo, Timothy Nguyen, Jennifer Trinh, Jacqueline Pham, Matthew Le, Dung Nguyen, and Hoa Nguyen.

10:15am Vietnamese service

11:15am Baptism Celebration (Join service for both Vietnamse and English)

11:45am English service

12:30pm Special lunch

6:00pm Vesper

6:30pm Dinner

Come and join with us on this special occasion the El Monte Church, 11601 E. Bryant Rd., El Monte, CA 91732.