Truyền Giảng Tháng Mười

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong chương trình truyền giảng tháng Mười: Tìm Sự Bình An  

Nhạc:

Giê-su Chúa Tôi Yêu, Lâm Phước Thiện

Giê-su Đấng yêu Thương, Nguyễn Đình Phụng

Sự Bình An, Nguyễn Ngọc Hiển

No More Night, Lê Hoàng Yến