Truyền Giảng Tháng Tư

Bài giảng của Muc sư Nguyễn Khắc Vinh trong chương trình truyền giảng tháng Tư: "Thiện Ác Đấu Tranh"